Okazja

REGULAMIN SKLEPU "SUPERVOLT.PL"

1. Sklep internetowy supervolt.pl działający pod adresem http://supervolt.pl, za pośrednictwem którego sprzedawane są Towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu, jest prowadzony przez:

EL-BIS Sp. z o.o.

Rybnicka 55

47-400 Racibórz

REGON: 362743321

NIP: 639-200-86-13

KRS: 0000573781


2. Oferta ważna tylko na terenie Polski.

ZAMÓWIENIA

3. "Supervolt.pl" zobowiązuje się do sprzedaży produktów nowych i wolnych od wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży lub wad, o których Kupujący został uprzednio poinformowany i je zaakceptował (np. rysy na lampie).

4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnie ze stanem faktycznym wypełnienia formularza danych osobowych, adresowych i kontaktowych.

5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu, zastrzeżeń zawartych w dokumencie jak i warunków dostawy.

6. Po złożeniu przez użytkownika zamówienia, otrzyma on e-mail wysłany automatycznie z serwisu „Supervolt.pl” potwierdzający zarejestrowanie zamówienie.

7. Do 5 dni od otrzymania zamówienia od klienta „Supervolt.pl” zastrzega sobie prawo do telefonicznego bądź mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku złożenia zamówienia w dniu innym niż roboczy będzie ono przetwarzane w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zamówienia zostało złożone.

8. W przypadku zamówienia towaru dostępnego na zamówienie (niedostępnego od ręki) i wyboru sposobu płatności – Przesyłka za pobraniem, „Supervolt.pl” zastrzega sobie prawo do zażądania przedpłaty na konto w wysokości 50% wartości złożonego zamówienia.

9. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto.

10. Klient każdorazowo na stronie z produktem informowany jest o dostępności danego towaru. Domyślnie każdy ze sprzedawanych towarów jest dostępny w magazynie. W wyjątkowych przypadkach towar może być dostępny na zamówienie:

- „dostępne na zamówienie” – towar znajduje się w jednym z centrów dystrybucyjnych, klient będzie informowany indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie  o czasie dostarczenia produktu. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia, klient ma prawo do rezygnacji z zakupu (odstąpienia od umowy).

11. W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku towarów mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez „Supervolt.pl” ostatniego elementu zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej. Każdorazowo w takim przypadku nastąpi indywidualny kontakt z klientem poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, celem ustalenia szczegółów.

12. Ceny towarów będące w ofercie sklepu „Supervolt.pl” są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

13. „Supervolt.pl” zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. „Supervolt.pl” zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.

14. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT oraz wymagane przepisami instrukcje. W trakcie procesu zakupu klient ma możliwość wyboru preferowanego przez siebie wariantu potwierdzenia nabycia towaru (faktura VAT/paragon). Procedura odbywa się poprzez zaznaczenie kółka z odpowiednią opcją.

Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT do paragonu. W tym celu prosimy o kontakt z naszym sklepem pod wskazanymi danymi adresowymi/telefonicznymi/e-mailem.

15. Kupujący ma możliwość uregulowania należności za zamówione towary za pośrednictwem systemu Przelewy24.

16. Opłaty transakcyjne za zamówiony towar:

- płatność Przelewy24  Opłata zgodna z cennikiem serwisu Przelewy24. Klient zostanie poinformowany każdorazowo o potencjalnych dodatkowych opłatach po przekierowaniu na stronę Przelewy24.

17. Informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdują się w zakładce: supervolt.pl/przesyłka, oraz w sekcji „realizuj zamówienie”, gdzie Klient ma możliwość wyboru preferowanej formy dostawy towaru.

ZWROTY, PRZYJĘCIE PRZESYŁKI, USZKODZENIA W TRAKCIE DOSTAWY

18. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na adres firmy: Hurtownia Elektryczna EL-BIS, ul. Rybnicka 55, 47-400 Racibórz z dopiskiem „supervolt.pl”. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy [link ….]  oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy.

19. W przypadku zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy "Supervolt.pl" zwraca Kupującemu pieniądze za zakupiony Towar oraz koszt związany z ewentualną wybraną formą przesyłki do Kupującego. Kupujący odsyła zwracany towar na swój koszt. "Supervolt.pl" nie zwraca kosztów związanych z odesłaniem zwracanego towaru. 

20. Zwrot pieniędzy dokonywany jest za pośrednictwem przelewu bankowego na konto wskazane przez kupującego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwracanego produktu. 

21. Przy odbiorze przesyłki klient zobowiązany jest, w każdym przypadku do sprawdzenia towaru w granicy zwykłego zarządu: tzn. rozpakowanie produktu, sprawdzenie jakości produktu optycznie i przez dotyk, sprawdzenie braku istnienia mechanicznego uszkodzenia czy usterki, sprawdzenia ilościowego pod kątem kompletności przesyłki. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona lub produkt posiada mechaniczne uszkodzenie (np. stłuczenie, zagięcie), należy w obecności kuriera spisać protokół szkody (odpowiedni protokół reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.

22. Uszkodzenie w transporcie należy zgłosić na adres mailowy: kontakt@supervolt.pl. W mailu należy podać nr zamówienia, dokładne dane teleadresowe, nazwę produktu, opis uszkodzenia. Do wiadomości mailowej konieczne jest załączenie zeskanowanego wyżej wymienionego protokołu szkody, dokument zakupu oraz zdjęcia uszkodzonego produktu i opakowania.

23. „Supervolt.pl” może zwrócić konsumentowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się z towarem, w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.

24. Sklep internetowy „Supervolt.pl” zastrzega sobie prawo do braku możliwości zwrotu towaru, jeśli celem świadczenia są produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta (np. lampa zaprojektowana celem zaspokojenia indywidualnych preferencji konsumenta).

25. „Supervolt.pl” zastrzega sobie prawo do braku możliwości zwrotu towaru w przypadku dostarczenia rzeczy, która ze względu na swój charakter po użyciu powoduje niemożność przywrócenia jej do poprzedniego stanu, lub koszt przywrócenia jest niewspółmierny do wartości rzeczy.

REKLAMACJE

26. Reklamacje zakupionego towaru należy zgłaszać na adres mailowy: hebdzynski@el-bis.pl. W mailu należy podać nr zamówienia, dokładne dane teleadresowe oraz opis reklamacji. Reklamowany towar należy zapakować w opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (kable, zasilacze, instrukcje, itp.). Na przesyłce w widocznym miejscu należy umieścić opis "REKLAMACJA" i numer zamówienia oraz odesłać na adres: Hurtownia Elektryczna EL-BIS, ul. Rybnicka 55, 47-400 Racibórz. Do przesyłki należy dołączyć kopie dowodu zakupu wraz z opisem problemu.

27. Reklamowany towar Kupujący odsyła na swój koszt a "Supervolt.pl" zwraca Kupującemu pieniądze za przesyłkę maksymalnie do wysokości 17zł brutto za przesyłkę za pośrednictwem przelewu bankowego na konto wskazane przez kupującego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

28. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

29. Po uznaniu reklamacji jeżeli nie będzie możliwa naprawa i wymiana produktu na nowy (np. z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

30. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

31. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

32. Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

33. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

34. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

35. Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.